Pamatii ang Pulong kang Dios

magpamati sa Pulong kang Dios