banner

Bersikulo sa kadya nga semana

Mateo 3:1-3

1 Nag-abot ang tion nga si Juan nga Manugbawtiso nagpangwali sa naligwin nga logar kang Judea nga nagakuon, 2 "Maghinulsul kamo kag talikdan ninyo ang inyong mga sala, hay ang ginharian kang langit marapit run lang mag-abot." 3 Si Juan nga dya amo ang ginatumud ni propeta Isaias kang magkuon tana, "Rugto sa kamingawan may nagahambal kang matunog gid nga nagakuon; Iaman ninyo ang dalan kang Gino tadlungan ninyo ang anang mga pagaagyan."

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.