bits and pieces

ibabaw

Binirayan Festival

Ang Binirayan Festival sangka kahiwatan nga ginahimo kang mga Antiqueños sa pagdumdum kang pag-abot kang mga datu nga naghalin sa Borneo. May mga pagsinadya kag pagsaot sa nga ginahimo ang mga tribu nga nagapakig-ambit sa dya nga kahiwatan.

Sa dugang nga impormasyon, agto sa dya nga website

 

sa dugang nga impormasyon nahanungud sa Binirayan Festival, agto sa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Binirayan_festival

 

 

 

 

 

balik sa ibabaw

pauli sa balay