balay

ibabaw

Bersikulo sa kadya nga semana   Limug kang Kinaray-a

Mateo 3:1-3

1 Nag-abot ang tion nga si Juan nga Manugbawtiso nagpangwali sa naligwin nga logar kang Judea nga nagakuon, 2 "Maghinulsul kamo kag talikdan ninyo ang inyong mga sala, hay ang ginharian kang langit marapit run lang mag-abot." 3 Si Juan nga dya amo ang ginatumud ni propeta Isaias kang magkuon tana,
"Rugto sa kamingawan may nagahambal kang matunog gid nga nagakuon;
Iaman ninyo ang dalan kang Ginoo
tadlungan ninyo ang anang mga pagaagyan."

 

Kinaray-a Connie Gordon from Wycliffe Global Alliance on Vimeo.

Connie believes that transformation can only happen if the Bible is translated in the heart language. This is the reason why she helped translate the Word of God in her mother-tongue - Kinaray-a.

   

 

 

 

_____________________________________________

 

 

"Bahul gid ang akun pasalamat sa KNT hay bahul gid ang nabulig kanakun sa pag-intindi kang Kinaray-a. Nakabulig gid agud  makaintindi sa pagtudlo ilabi run gid sa mga kabataan, sa pagtudlo sa Sunday School hay hulas gid  sa paghangup kang Bibliya. Salamat gid sa Dios hay makahangup ako kang kaluwasan nga gintugro kang Dios kanatun tanan, nga wara ti bayad kag libre. Salamat gid."           -  Angelica Villanueva, AG Living Water, Patnongon

pamati sa Pulong kang Dios

_____________________________________________

 

mga istorya

balik sa ibabaw