Taraguan

It is a beautiful sight to see pastors from different congregational backgrounds working together, no, not on sermons or related activities, but to see the Bible in their own language translated.

 

The Kinaray-a New Testament became more than a project for the Translators Association of the Philippines (TAP). It became a journey to serve the Lord, unite the Kinaray-a community - in short, to uphold the Kinaray-a culture through God’s word.

 

 

basaha ang bug-os nga istorya, agto sa >>United in God's Word

**ginahimo pa lang ang binadbad kang dya nga istorya

Mabugu nga Panaysayun parte sa Kinaray-a

Ang Kinaray-a sangka Austronesian nga hinambalan kag ginagamit sa Probinsya kang Antique, sangka probinsya sa isla kang Panay. Ang Kinaray-a ginagamit man sa probinsya kang Iloilo, sa iba nga bahin kang Probinsya kang Capiz, kag sa iba nga lugar kang Mindanao.

Ang Kinaray-a naghalin sa tinaga nga 'iraya' kag dya napatuhuy sa mga katawhan nga nagauli sa kabukidan. Wara dya nagakahulugan nga ang Kinaray-a ginagamit lang kang mga katawhan nga nagauli sa bukid kundi ginagamit dya kang mga Karay-a, ukon mga tumanduk nga taga-Antique kag iba pa nga mga katawhan sa Iloilo kag Capiz.

Ang Kinaray-a bukun ti dialekto ukon sub-language kang Hiligaynon. Sa pagkamatuod ang Kinaray-a kag Hiligaynon lain sa kada isara pero bahin sanda kang sangka language subgroups, nga amo ang Visayan languages. Iba nga mga Karay-a nagagamit kang Hiligaynon bilang pangarwa nanda nga hinambalan. Isara sa mga kabangdanan amo ang pagbaylo kang mga prudukto kang darwa ka probinsya.(Wikipedia)

 

Sa dugang nga mga impormasyon, palihog agto sa:

*http://en.wikipedia.org/wiki/Kinaray-a_language

http://www.ethnologue.com/%5C/15/show_language.asp?code=krj

 

Kon gusto ninyo lantawun ang mapa kang Antique, agto rugya